Make your own free website on Tripod.com

İÇSEL KOMUTLAR

Break

Uzatılmış CTRL+C incelemesini ayarlar veya temizler.

 
               BREAK [ON | OFF]
 

Geçerli BREAK ayarını görüntülemek için parametre olmadan BREAK yazın.

Lfnfor

FOR komutlarını işlerken uzun dosya adlarının kullanılmasını devreye sokar/devreden çıkarır.

 
               LFNFOR [ON | OFF]
 

Şimdiki ayarı görmek için parametresi olmadan LFNFOR yazın.

Chcp

Etkin kod sayfası numarasını görüntüler veya ayarlar.

 
               CHCP [nnn]
               nnn   Bir kod sayfası numarası belirtir.
 

Etkin kod sayfası numarasını görüntülemek için parametresiz CHCP yazın.

 
     Etkin kod sayfası: 857

Cls

Ekranı temizler.

 
               CLS
 
 

Copy

Bir veya daha fazla dosyayı başka bir konuma kopyalar.

 
COPY [/A | /B] kaynak [/A | /B] [+ kaynak [/A | /B] [+ ...]] 
     [hedef  [/A | /B]] [/V] [/Y | /-Y]
 
  kaynak       Kopyalanacak dosya veya dosyaları belirtir.
  /A           Bir ASCII metin dosyasını belirtir.
  /B           İkili bir dosya belirtir.
  hedef        Yeni dosya(lar) için dizini ve/veya dosya adını belirtir.
  /V           Yeni dosyaların doğru yazıldığını doğrular.
  /Y           Varolan bir hedef dosyanın üstüne yazmak istediğinizi
               onaylamanızı sormaz.
  /-Y          Varolan bir hedef dosyanın üstüne yazmak istediğinizi
               onaylamanızı sorar.
 

/Y anahtarı COPYCMD ortam değişkeninde önceden ayarlanmış olabilir. Bu, komut satırında /-Y ile önlenebilir. Dosyaları eklemek istiyorsanız hedef için tek bir dosya ve kaynak için çok sayıda dosya belirtin (* ve ? işaretleriyle veya dosya1+dosya2+dosya3 biçiminde).

Ctty

Sisteminizi denetlemek için kullanılan uçbirim aygıtını değiştirir.

 
               CTTY aygıt
               aygıt    Kullanmak istediğiniz uçbirim aygıtı, COM1 gibi.
Date

Tarihi görüntüler veya ayarlar.

 
               DATE [tarih]
 

Geçerli tarih ayarlarını görüntülemek ve yeni tarih için komut istemi almak için parametresiz DATE yazın. Aynı tarihi korumak için ENTER'a basın

Time

 
               TIME [saat]
 

Geçerli saat ayarlarını görüntülemek ve yeni saat için komut istemi almak için parametresiz TIME yazın. Aynı saati korumak için ENTER'a basın.

Del veya Erase

Bir veya daha fazla dosyayı siler.

 
               DEL [sürücü:][yol]dosya adı [/P]
               ERASE [sürücü:][yol]dosya adı [/P]
 
               [sürücü:][yol]dosya adı  Silinecek dosyaları belirtir.
                               * ve ? işaretleriyle
                               çok sayıda dosya belirtebilirsiniz.
               /P            Her dosyayı silmeden önce doğrulama ister.
 

Dir

Bir dizindeki dosya ve altdizinlerin bir listesini görüntüler.

 
DIR [sürücü:][yol][dosya adı] [/P] [/W] [/A[[:]öznitelikler]] 
    [/O[[:]sıralama düzeni]] [/S] [/B] [/L] [/V] [/4]
 
  [sürücü:][yol][dosyaadı]
              Sürücüyü, dizini ve/veya listelenecek dosyaları belirtir.
              (Gelişmiş dosya belirtilmesi veya çok dosya özelliği olabilir.)
  /P          Her bilgi ekranından sonra duraklatılır.
  /W          Geniş liste biçimini kullanır.
  /A          Belirtilen öznitelikleri taşıyan dosyaları görüntüler.
  öznitelik   D  Dizin                      R  Salt okunur dosyalar
              H  Gizli dosyalar             A  Arşivlenmeye hazır dosyalar
              S  Sistem dosyaları           -  Ön ek kastetmiyor
  /O          Dosyaları sıralı düzende listele.
  sıradüzeni  N  Ada göre (alfabetik)       S  Boyuta göre (önce en küçük)
              E  Uzantıya göre (alfabetik)  D  Tarihe/saate göre (önce erken)
              G  Grup dizinleri önce        -  Düzeni ters çevirme ön eki
              A  En son erişim tarihine göre (erken olanlar önce)
  /S          Belirli dizindeki ve tüm altdizinlerdeki dosyaları gösterir.
  /B          Çıplak biçimi kullanır (üstbilgi veya özet yok).
  /L          Küçük harfler kullanın.
  /V          Kalabalık kip.
  /4          Yılları 4 basamaklı gösterir (eğer /V kullanıldıysa gözardı edilir).
 

Anahtarlar DIRCMD ortam değişkeninde önceden ayarlanmış olabilir. Ayarlanmış anahtarları, bu anahtarların başına - (tire)-- getirerek kaldırabilirsiniz, örneğin /-W.

Md veya Mkdir

Bir dizin oluşturur.

 
               MKDIR [sürücü:]yol
               MD [sürücü:]yol
 

RD veya Rmdir

Bir dizini kaldırır (siler).

               RMDIR [sürücü:]yol
               RD [sürücü:]yol

CD veya Chdir

Geçerli dizinin adını görüntüler veya geçerli dizini değiştirir.

 
               CHDIR [sürücü:][yol]
               CHDIR[..]
               CD [sürücü:][yol]
               CD[..]
               
                 ..   Bir üst dizine geçmek istediğinizi belirtir.
                  /   Ana dizine geçmek istediğinizi belirtir.
 

Belirtilen sürücüdeki geçerli dizini görüntülemek için CD sürücü: yazın. Geçerli sürücü ve dizini görüntülemek için parametre olmadan CD yazın.

Prompt

Windows komut istemini değiştirir.

 
PROMPT [metin]
 
  metin   Yeni bir komut istemi belirtir.
 
İstem, normal karakterlerden ve aşağıdaki özel kodlardan oluşabilir:
 
  $Q   = (eşit işareti)
  $$   $ (dolar işareti)
  $T   Geçerli saat
  $D   Geçerli tarih
  $P   Geçerli sürücü ve yol
  $V   Windows sürüm numarası
  $N   Geçerli sürücü
  $G   > (büyüktür işareti)
  $L   < (küçüktür işareti)
  $B   | (boru)
  $H   Geri al (önceki karakteri siler)
  $E   Escape kodu (ASCII kod 27)
  $_   Satırbaşı ve satır besleme
 

İstemi varsayılan ayarlara geri döndürmek için parametre olmadan PROMPT yazın.

Ren veya Rename

Bir dosyayı/dizini veya dosyaları/dizinleri yeniden adlandırır.

 
RENAME [sürücü:][yol][dizin adı1 | dosya adı1] [dizin adı2 | dosya adı2]
REN [sürücü:][yol][dizin adı1 | dosya adı1] [dizin adı2 | dosya adı2]
 

Hedefiniz için yeni bir sürücü veya yol belirtemeyeceğinize dikkat edin

Set

Windows ortamı değişkenlerini görüntüler, ayarlar veya kaldırır.

 
               SET [değişken=[dize]]
 
                 değişken  Ortam değişkeni adını belirtir.
                 dize      Değişkene atanacak olan  bir karakter serisi belirtir.
 

Geçerli ortam değişkenlerini görüntülemek için parametre olmadan SET yazın.

Ver

Geçerli olan işletim sisteminin sürümünü görüntüler.

 
               VER
 
 
  Windows 98 [Sürüm 4.10.1998]

Verify

Bir işletim sisteminde dosyalarınızın bir diske doğru yazıldığını doğrulamasını veya doğrulamamasını söyler.

 
               VERIFY [ON | OFF]
 

Geçerli VERIFY ayarlarını göstermek için parametre olmadan VERIFY yazın.

 
  Verify ON

Vol

Varsa disk birim etiketini ve seri numarasını görüntüler.

 
VOL [sürücü:]
 
 
 C sürücüsündeki birimin etiketi yok
 Birim Seri Numarası 3418-1205

If

Toplu iş programlarında koşullu işleme gerçekleştirir.

 
IF [NOT] ERRORLEVEL sayı komut
IF [NOT] dize1==dize2 komut
IF [NOT] EXIST dosyaadı komut
 
  NOT               Windows'un komutu ancak koşul yanlışsa yerine
                    getirmesi gerektiğini belirtir.
  ERRORLEVEL sayı   Çalışan son program belirtilen numaraya eşit veya daha
                    büyük bir çıkış kodu vermişse doğru bir koşul belirtir.
  komut             Koşul sağlanmışsa gerçekleştirilecek komutu
                    belirtir.
  dize1==dize2      Belirtilen metin dizeleri eşleşirse bir doğru
                    koşul belirtir.
  EXIST dosya adı   Belirtilen dosya adı varsa doğru bir koşul
                    belirtir.
 

For

Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen komutu çalıştırır.

 
FOR %değişken IN (küme) DO komut [komut parametreleri]
 
  %değişken                            Değiştirilebilir bir parametre belirtir.
  (küme)                                 Bir veya daha fazla dosyanın kümesini belirtir.  
                               * ve ? karakterleri kullanılabilir.
  komut                                   Her dosya için yerine getirilecek komutu belirtir.
  komut parametreleri               Belirtilen komut için parametreler veya anahtarlar belirtir.
 

FOR komutunu bir toplu iş programında kullanmak için %değişken yerine %%değişken belirtin.

LoadHigh

Üst bellek alanına bir program yükler.

 
LOADHIGH [sürücü:][yol]dosyaadı [parametreler]
LOADHIGH [/L:alan1[,minboyut1][;alan2[,minboyut2]...] [/S]]
         [sürücü:][yol]dosyaadı [parametreler]
 
/L:alan1[,minboyut1][;alan2[,minboyut2]]...
            Programın yükleneceği bellek alanlarını
            belirtir.  Alan1 ilk bellek alanının numarasını
            belirtir; minboyut1 en küçük boyutu belirtir, eğer
            alan1 varsa.  Alan2 ve minboyut2 eğer varsa, ikinci
            alanın numarasını ve en küçük boyutunu belirtir.
            İstediğiniz kadar çok alan belirtebilirsiniz.
 
/S          Program yüklenirken bir UMB'yi en küçük boyutuna
            daraltır.
 
[sürücü:][yol]dosya adı
            Programın konumunu ve adını belirtir

Command

Yeni bir Windows Komut Yorumlayıcısı kopyasını başlatır.

 
COMMAND [[sürücü:]yol] [aygıt] [/E:nnnnn] [/L:nnnn] [/U:nnn] [/P] [/MSG] 
        [/LOW] [/Y [/[C|K] komut]]
 
  [sürücü:]yol    COMMAND.COM'u içeren dizini belirtir.
  aygıt           Komut girişi ve çıkışı için kullanılacak aygıtı belirtir.
  /E:nnnnn        Başlangıç ortamı boyutunu nnnnn bayta ayarlar.
                  (nnnnn 256 ile 32,768 arasında olmalıdır).
  /L:nnnn         İç arabellek uzunluğunu belirtir (/P de gerektirir).
                  (nnnn 128 ile 1,024 arasında olmalıdır).
  /U:nnn          Giriş arabelleği uzunluğunu belirtir (/P de gerektirir).
                  (nnn 128 ile 255 arasında olmalıdır).
  /P              Yeni Komut Yorumlayıcısı'nı kalıcı yapar (çıkamaz).
  /MSG            Tüm hata iletilerini bellekte tutar (/P de gerektirir).
  /LOW            COMMAND'ı yerleşik verisini alt bellekte tutması için zorlar.
  /Y              /C veya /K ile belirtilen toplu iş programında adım adım gider.
  /C komut        Belirtilen komutu çalıştırıp döner.
  /K komut        Belirtilen komutu çalıştırıp çalışmaya devam eder

 

DIŞSAL KOMUTLAR

Diskcopy

Bir disketin içeriğini bir başkasına kopyalar.

 
DISKCOPY [sürücü1: [sürücü2:]] [/1] [/V] [/M]
 
  /1   Diskin sadece ilk yüzünü kopyalar.
  /V   Bilginin doğru kopyalandığını doğrular.
  /M   Sadece belleği kullanarak çok geçişli kopyalamaya zorla.
 

Her iki disket de aynı türde olmalıdır. Sürücü1 ve sürücü2 için aynı sürücüyü belirtebilirsiniz.

Extract

Microsoft (R) Cabinet Extraction Tool araçlarıyla sıkıştırılmış kabin dosyalarını açmak için kullanılır.

 
EXTRACT [/Y] [/A] [/D | /E] [/L dir] Kabinet [DosyaAdı ...]
EXTRACT [/Y] Kaynak [Yeni isim]
EXTRACT [/Y] /C Kaynak Hedef
 
  Kabinet
               Bir veya daha fazla dosyanın içerildiği kabin dosya.
 
  Dosya Adı
               Kabinet'den açılacak dosyanın adı.
 
  Kaynak
               Sıkıştırılmış dosya ki bu sadece tek dosya içerikli kabinetlerdir.
 
  Yeni isim
               Kabinetten açılacak olan dosyaya verilecek yeni dosya ismi.
               Eğer belirtilmez ise varsayılan isim geçerlidir.
 
  /A
               Belirtilen tercihler ilk dosyadan başlanarak 
               kabinetteki tüm dosyalara uygulanır.
  /C
               Kaynak dosyayı DMF diskinden hedef olarak belirtilen 
               yere kopyalar.
  /D         
               Kabin dizinini gösterir. (açılacak dosya adıyla kullanılır).
 
  /E         
               Dosyaları açar. (*.* parametresiyle kullanıldığında 
               tüm dosyaları açar).
 
  /L dizin   
               Dosyaların hangi dizine açılacağını belirtir.(varsayılanı 
               geçerli olan dizindir.).
 
  /Y         
               Soru sormadan dosyanın üzerine yazar.
 

Doskey

Komut satırlarını düzenler, komut satırlarını geri çağırır ve makro oluşturur

 
DOSKEY [/anahtar ...] [makro adı=[metin]]
 
  /BUFSIZE:boy  
               Makro ve komut arabellek boyutunu ayarlar (varsayılan:512)
 
  /ECHO:on|off  
               Makro uzantı yankısını devreye sokar/çıkarır(varsayılan:devrede)
 
  /FILE:dosya   
               Makroların bir listesini içeren dosya tanımlar
 
  /HISTORY      
               Bellekte saklanan tüm komutları görüntüler
 
  /INSERT       
               Yazarken satıra yeni karakterler ekler
 
  /KEYSIZE:boy  
               Klavye ileri yazma arabellek boyutunu ayarlar (varsayılan:15)
 
  /LINE:size    
               Sets maximum size of line edit buffer (varsayılan:128)
 
  /MACROS       
               Tüm DOSKey makrolarını görüntüler
 
  /OVERSTRIKE   
               Yazarken satırın üstüne yeni karakter yerleştirir (varsayılan)
 
  /REINSTALL    
               Yeni bir DOSKey kopyası yükler
 
  makroadı      
               Oluşturduğunuz makro için bir ad belirtir
 
  metin         
               Makroya atamak istediğiniz komutları belirtir
 
  AŞAĞI, YUKARI ok tuşları komutları geri çağırır
            Esc              geçerli komutu temizler
             F7              komut geçmişini görüntüler
         Alt+F7             komut geçmişini temizler
   [karakter]F8          [karakter] ile başlayan komutu arar
             F9              numarasına göre bir komut seçer
        Alt+F10            makro tanımlarını temizler
 
Aşağıdakiler DOSKey makro tanımlarında kullanabileceğiniz özel kodlardır:
  $T          Komut ayracı: bir makroda çok sayıda komuta izin verir
  $1-$9     Toplu iş parametreleri: toplu iş programlarında %1-%9 eşleniği
  $*          Komut satırında makro adını izleyen herşeyin değiştirdiği simge
 

Choice

Söz konusu komut genelde toplu iş dosyalarında kullanıcıya seçenek sunmak amacıyla kullanılır. Ve kullanıcının seçim kümesinden bir tanesini seçmesini bekler.

 
CHOICE [/C[:]seçenekler] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [metin]
 
/C[:]seçenekler İzin verilen anahtarları belirtir. Varsayılan EH
/N              Seçenekleri ve bilgi istemi dizesinin sonunda ? görüntüleme.
/S              Seçenek anahtarlarına büyük/küçük duyarlı olarak davran.
/T[:]c,nn       nn saniyeden sonra varsayılan seçenek c
metin           Gösterilecek bilgi istemi dizesi
 

ERRORLEVEL, komutuyla kullanıcının seçeneklerde bastığı tuşun ofsetine ayarlanır.

MS-DOS ile kullanmak için bir disket biçimlendirir.

 
FORMAT sürücü: [/V[:etiket]] [/Q] [/F:boyut] [/B | /S] [/C]
FORMAT sürücü: [/V[:etiket]] [/Q] [/T:iz /N:kesim] [/B | /S] [/C]
FORMAT sürücü: [/V[:etiket]] [/Q] [/1] [/4] [/B | /S] [/C]
FORMAT sürücü: [/Q] [/1] [/4] [/8] [/B | /S] [/C]
 
  /V[:etiket]  Birim etiketini belirtir.
  /Q           Hızlı bir biçimlendirme gerçekleştirir.
  /F:boyut     Biçimlendirilecek disketin boyutunu belirtir 
               160, 180, 320, 360, 720, 1.2, 1.44, 2.88 gibi).
  /B           Biçimlendirilmiş disket üstünde sistem dosyaları için yer ayırır.
  /S           Sistem dosyalarını biçimlendirilmiş diskete kopyalar.
  /T:iz        Her disk yüzü için iz sayısını belirtir.
  /N:kesim     İz başına kesim sayısını belirtir.
  /1           Bir disketin tek bir yüzünü biçimlendirir.
  /4           5.25 inç 360K, disketi yüksek sığalı bir sürücüde biçimlendirir.
  /8           İz başına sekiz kesim biçimlendirir.
  /C           "bozuk" olarak imlenmiş kümeleri sınar.

Mode

Sistem aygıtlarını yapılandırır.

 
Yazıcı bağ. nokt:   
               MODE LPTn[:] [COLS=c] [LINES=l] [RETRY=r]
 
Seri bağ. nokt.:    
   MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s][RETRY=r]
 
Aygıt Durumu :      
               MODE [aygıt] [/STATUS]
 
Yazdırma yönlendir: 
               MODE LPTn[:]=COMm[:]
 
Kod sayfası hazırla:
               MODE aygıt CP PREPARE=((yyy[...]) [sürücü:][yol]dosyaadı)
 
Kod sayfası seç:    
               MODE aygıt CP SELECT=yyy
 
Kod sayfası yenile: 
               MODE aygıt CP REFRESH
 
Kod sayfası durumu: 
               MODE aygıt CP [/STATUS]
 
Görüntü kipi:       
               MODE [görüntü-bağdaştırıcısı][,n]
               MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
 
Yazma hızı:         
               MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Keyb

Belirli bir dil için bir klavye yapılandırır.

 
KEYB [xx[,[yyy][,[sürücü:][yol]dosya adı]]] [/E] [/ID:nnn]
 
  xx                       İki harfli bir klavye kodu belirtir.
  yyy                      Karakter kümesi için kod sayfasını belirtir.
  [sürücü:][yol]dosya adı  Klavye tanım dosyasını belirtir.
  /E                       Gelişmiş bir klavyenin yüklü olduğunu belirtir.
  /ID:nnn                  Kullanımdaki klavyeyi belirtir

Fdisk

MS-DOS ile kullanıılabilmesi için bir sabit disk yapılandırır.

 
FDISK [/STATUS] /X
 
  /STATUS   Bilim bilgisini gösterir.
  /X        Ek disk erişim desteğini yoksayar. Disk erişimi veya yığın
            taşması iletileri alıyorsanız bu anahtarı kullanın.
 

Scanreg

Windows Kayıt Denetleyici

 
SCANREG [/]
 
 
  ?                 :Komutun nasıl kullanılacağını görüntüler.
  BACKUP            :Kaydı ve ilgili sistem yapıılandırma dosyalarını yedekler.
  RESTORE           :Geri yüklemek için bir yedek seçin.
  FIX               :Kayıt bilgilerini onarır.
  COMMENT="" :Belirtilen komutu kabin dosyasının yedeğini alırken ekler.
 

Edit

DOS ortamında kullanılan bir metim editörüdür.

 
EDIT [/B] [/H] [/R] [/S] [/] [/?] [dosya(lar)]
 
  /B       - Tek renkli kipe zorlar.
  /H       - Donanımınız için olanaklı en fazla satır sayısını gösterir.
  /R       - Dosyaları salt okunur kipte yükler.
  /S       - Kısa dosya adlarının kullanımına zorlar.
  /   - İkili dosya yükleyerek, satırları  karakter genişliğinde kaydırır.
  /?       - Yardım ekranını görüntüler.
  [dosya]  - Yüklenecek başlangıç dosyalarını belirtir.  * ve ? karakterleri ve
             çoklu dosya özellikleri verilebilir.

More

Her seferde bir ekran uzunluğunda çıkış gösterir.

 
MORE [sürücü:][yol]dosya adı
MORE < [sürücü:][yol]dosya adı
komut adı    | MORE [sürücü:][yol][dosya adı]
 
  [sürücü:][yol]dosya adı  Her seferde bir ekran görünecek dosyaları belirtir
  komut adı                Çıkışı görüntülenecek bir komut belirtir.
 

Sys

MS-DOS sistem dosyalarını ve komut yorumlayıcısını bir diskete kopyalar.

 
SYS [sürücü1:][yol] [sürücü2:]
 
  [sürücü1:][yol] Sistem dosyalarının konumunu belirtir.
  [sürücü2:]      Dosyaların kopyalanacağı sürücüyü belirtir.
 
 

Attrib

Dosya özniteliklerini görüntüler veya değiştirir.

 
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [[sürücü:][yol]dosya adı] [/S]
 
  +   Bir öznitelik ayarlar.
  -   Bir öznitelik siler.
  R   Salt okunur dosya özniteliği.
  A   Arşiv dosyası özniteliği.
  S   Sistem dosyası özniteliği.
  H   Gizli dosya özniteliği.
  /S  Belirtilen yoldaki tüm dizinlerin içindeki dosyaları işler.
 

Chkdsk

Bir diski inceleyip bir durum raporu görüntüler.

 
CHKDSK [sürücü:][yol] dosya adı [/F] [/V]
 
  [sürücü:][yol]  İncelenecek sürücü ve dizini belirtir.
  dosya adı       Bölünmelere karşı incelenecek dosyaları belirtir.
  /F              Diskin üstündeki hataları giderir.
  /V              Diskin üstündeki her dosya için tam yolu ve adı görüntüler.
 

Geçerli dizini incelemek için parametre olmadan CHKDSK yazılır. Ancak CHKDSK genelde basit disk problemlerine çözüm bulabilir. Eğer ileri düzeyde disk problemi yaşıyorsanız CHKDSK yerine, SCANDISK'i kullanmayı deneyin. SCANDISK daha geniş disk sorunları aralığını algılayıp düzeltebilir.

Debug

Bir program sınama ve düzenleme aracı olan Debug'ı çalıştırır.

 
DEBUG [[sürücü:][yol]dosyaadı [sınamadosyasıparametreleri]]
 
  [sürücü:][yol]dosyaadı      Sınamak istediğiniz dosyayı belirtir.
  sınamadosyasıparametreleri  Sınamak istediğiniz dosyanın istediği
                              komut satırı bilgisini belirtir.
 

Debug başladıktan sonra, kullanılabilecek komutların listesi için ? yazın. Bir dizini ve bunun içindeki tüm altdizinlerle dosyaları siler.

Deltree

Bir veya daha fazla dosya ve dizin silmek için:

 
DELTREE [/Y] [sürücü:]yol [[sürücü:]yol[...]]
 
  /Y              Altdizini silmek istediğinizi doğrulama sorusunu kaldırır.
  [sürücü:]yol    Silmek istediğiniz dizinin adını belirtir.

Not: DELTREE'yi dikkatli kullanın. Belirtilen dizinin içindeki tüm dosya ve altdizinler silinecektir. İki dosyayı veya dosya kümelerini karşılaştırıp aradaki farkları gösterir.

Fc

 
FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/W] [/nnnn] 
               [sürücü1:][yol1]dosyaadı1 [sürücü2:][yol2]dosyaadı2
FC /B [sürücü1:][yol1]dosyaadı1 [sürücü2:][yol2]dosyaadı2
 
  /A     
               Her fark kümesinin sadece ilk ve son satırlarını gösterir.
 
  /B     
               İkili bir karşılaştırma gerçekleştirir.
 
  /C     
               Harflerin büyük/küçük olmasına dikkat etmez.
 
  /L     
               Dosyaları ASCII metni olarak karşılaştırır.
 
  /LBn  
               Belirtilen sayıda satırın en fazla ardışık uyuşmazlıklarını 
               ayarlar.
 
  /N    
               Bir ASCII karşılaştırmasındaki satır numaralarını gösterir.
 
  /T    
               Sekmeleri boşluklara yaymaz.
               
  /W    
               Boşlukları (sekme ve boşluklar) karşılaştırma için sıkıştırır.
 
  /nnnn 
               Bir uyuşmazlık sonrasında uyuşması gerekli ardışık 
               satırların sayısını belirtir.

Find

Bir veya daha fazla dosyada bir metin parçası arar.

 
FIND [/V] [/C] [/N] [/I] "dize" [[sürücü:][yol]dosyaadı[ ...]]
 
  /V        Belirtilen dizeyi içermeyen tüm satırları gösterir.
  /C        Sadece dizeyi içeren satırların sayısını gösterir.
  /N        Gösterilen satırlarla birlikte satır numaralarını da gösterir.
  /I        Dizeyi ararken karakterlerin büyük/küçük olma durumunu yoksayar.
  "dize"    Bulunması istenen metin dizesini belirtir.
 

Bir yol adı belirtilmezse, FIND, komut isteminde yazılan metni veya başka bir komuttan aktarılan metni arar.

Label

Belirtilen diskin etiket bilgilerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.

 
LABEL [sürücü:][etiket]
 

Mem

Sisteminizdeki kullanılan ve boş bellek miktarını gösterir.

 
MEM [/CLASSIFY | /DEBUG | /FREE | /MODULE modüladı] [/PAGE]
 
  /CLASSIFY veya /C Programları bellek kullanımına göre sınıflandırır.
                    Programların boyutlarını listeler, kullanımdaki belleğin
                    özetini sağlar ve kullanılabilen en geniş bloğu listeler.
  /DEBUG veya /D    Bellekteki tüm modüllerin, iç sürücülerin durumunu
                    ve diğer bilgileri gösterir.
  /FREE veya /F     Hem geleneksel hem de üst bellekte kalan boş bellek
                    miktarını gösterir.
  /MODULE veya /M   Bir modülün bellekteki kullanımının listesini gösterir.
                    Bu seçenek, bir modül adıyla birlikte kullanılmalıdır,
                    iki nokta üstüste ile /M seçeneğinden ayrılabilir.
  /PAGE veya /P     Her bilgi sayfasından sonra duraklar

Move

Dosyaları taşır ve dosyalarla dizinlerin adlarını değiştirir.

Bir veya daha çok dosyayı taşımak için:

 
MOVE [/Y | /-Y] [sürücü:][yol]dosya adı1[,...]  hedef
 

Bir dizinin adını değiştirmek için:

 
MOVE [/Y | /-Y] [sürücü:][yol]dizin adı1 dizin adı2
 
  [sürücü:][yol]dosya adı1 
               Taşımak istediğiniz dosya veya dosyaların 
               konumunu ve adını belirtir.
 
  hedef
               Dosyanın yeni yerini belirtir. Hedef bir sürücü harfi, 
               bir dizin adı veya bir birleşim içerebilir. Sadece bir 
               tane dosya taşıyorsanız ve dosyayı taşırken adını 
               değiştirmek istiyorsanız dosya adını da yazabilirsiniz.
 
  [sürücü:][yol]dizin adı1 
               adını değiştirmek istediğiniz dizini belirtir.
 
  dizin adı2
               Dizinin yeni adını belirtir.
 
  /Y
               Bir dizin oluşturulması veya hedefin üstüne yazılması için
               onay istenmemesini sağlar.
 
  /-Y 
               Bir dizin oluşturulması veya hedefin üstüne yazılması için
               onay istenmesini sağlar.
 

Eğer ki /Y anahtarı COPYCMD ortam değişkenine atanmış ve siz /-Y anahtarını aktif hale getirirseniz; yüklenmiş olan bu özellik kaldırılır

Nlsfunc

 
NLSFUNC [[sürücü:][yol]dosya adı]
 
  [sürücü:][yol]dosya adı   İlkeye özel bilgileri içeren dosyayı belirtir.
 

Sort

Girişi sıralayıp sonucu ekrana, bir dosyaya veya başka bir aygıta yazar

 
SORT [/R] [/+n] [[sürücü1:][yol1]dosyaadı1] [> [sürücü2:][yol2]dosyaadı2]
[komut |] SORT [/R] [/+n] [> [sürücü2:][yol2]dosya adı2]
 
  /R                         Düzeni ters çevirir; yani Z'den A'ya sıralar,
                             daha sonra 9'dan 0'a sıralar.
  /+n                        Dosyayı n. kolondaki karakterlere göre
                             sıralar.
  [sürücü1:][yol1]dosyaadı1  Sıralanacak dosyaları belirtir
  [sürücü2:][yol2]dosyaadı2  Sıralanan girişin kaydedileceği bir dosya
                             belirtir.
  komut                      Çıkışı sıralanacak olan bir komut belirtir.
 

Start

Bir Windows veya MS-DOS programı çalıştırır.

 
START [seçenekler] program [bağımsızdeğişken...]
START [seçenekler] belge.uzt
 
/m[inimum]       Programı simge durumuna getirilmiş halde çalıştırır (arkada).
/max[imum]       Programı tam ekran olarak çalıştırır (önde).
/r[eski halinde] Programı eski boyutunda çalıştırır (önde). [varsayılan]
/w[bekle]        Diğer program kapanana kadar dönmez.
 

Subst

Bir sürücü harfiyle bir yolu birleştirir.

 
SUBST sürücü1: sürücü2: yol
SUBST sürücü1: /D
 
  sürücü1:       Bir yol atamak istediğiniz sanal bir aygıt belirtir.
  sürücü2: yol   Sanal bir aygıta atamak istediğiniz fiziksel bir
                 sürücü ve yol belirtir.
  /D             Atanmış (sanal) aygıtı siler.
 

Geçerli sanal aygıtların listesini görmek için parametresi olmadan SUBST yazın.

Xcopy

Dosyaları ve Dizin ağaçalarını kopyalar.

 
XCOPY kaynak [hedef] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/W]
                     [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/U]
                     [/K] [/N]
 
 kaynak       Kopyalanacak dosya(lar)ı belirtir.
 hedef        Kopyalanacak yeri ve/veya yeni dosya adlarını belirtir.
 /A           Dosyaları arşiv öznitelikleri ile kopyalar,
              öznitelikleri değiştirmez.
 /M           Dosyaları arşiv öznitelikleriyle kopyalar,
              arşiv özniteliklerini kapatır.
 /D:tarih     Belirtilen tarihte veya daha sonra değişmiş dosyaları kopyalar.
              Hiçbir tarih verilmemiş ise sadece kaynak tarihi
              hedef tarihinden yeni olan dosyaları kopyalar.
 /P           Her hedef dosyası oluşturulmadan önce onay ister.
 /S           Boş olanlar dışındaki dizinleri ve alt dizinleri kopyalar.
 /E           Boş olanlar dahil olmak üzere dizinleri ve alt dizinleri kopyalar.
              /S /E ile aynı. Belki değiştirmek için kullanılır /T.
 /W           Kopyalamaya başlamadan önce bir tuşa basmanızı ister.
 /C           Hata oluşsa da kopyalamaya devam eder.
 /I           Hedef yoksa ve birden çok dosya kopyalanıyorsa,
              hedefin dizin olduğunu varsayar.
 /Q           Kopyalarken dosya isimlerini göstermez.
 /F           Kopyalarken kaynak ve hedef dosya isimlerinin tümünü gösterir.
 /L           Kopyalanacak dosya isimlerini gösterir.
 /H           Sistem dosyalarını ve Gizli dosyaları da kopyalar.
 /R           Salt-okunur dosyaların üzerine kaydeder.
 /T           Dizin yapısını oluşturur, fakat dosyaları kopyalamaz. Boş
              dizinleri ve altdizinleri içermez. /T /E Boş
              dizin ve altdizinleri içerir.
 /U           Önceden dizinde bulunan dosyaları güncelleştirir.
 /K           Öznitelikleri kopyalar. Xcopy salt-okunur öznitelikleri kaldırır.
 /Y           Mevcut dosyaların üzerine sormadan kaydeder.
 /-Y          Mevcut dosyaların üzerine kaydetmeden önce sorar.
 /N           Üretilen kısa isimleri kullanarak kopyalar.